SMĚNÁRNA / EXCHANGE OFFICE / WECHSELSTUBES

Politicky exponovaná osoba

1.1.2017 nabylo účinnosti novelizované znění zákona č. 253/2018 Sb. proti praní špinavých peněz (AML zákon)

Definice politicky exponované osoby (PEP)

 

Fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s regionálním, celostátním nebo ještě rozsáhlejším významem, např.:

 • vedoucí představitel územní samosprávy – starosta obce a města, primátor, hejtman kraje,
 • vedoucí představitel územní samosprávy cizí země s federativním uspořádáním – vedoucí představitel zemských orgánů, členové zemské vlády a parlamentu apod.,
 • hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy (např. ministr) a jeho zástupce (náměstek nebo státní tajemník),
 • člen parlamentu, člen řídícího orgánu politické strany,
 • soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu,
 • člen bankovní rady centrální banky,
 • vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru,
 • člen statutárního orgánu nebo zástupce člena (v případě, že je členem statutárního orgánu právnická osoba) obchodní korporace ovládané státem,
 • velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise,
 • nebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, orgánu EU nebo v mezinárodní organizaci.

Za PEP se rovněž považuje osoba blízká k výše uvedené osobě, zejména:

 • příbuzní v přímé linii – rodiče, prarodiče atd., děti, vnuci, pravnuci atd.
 • sourozenec, manžel, manželka, partner, partnerka
 • osoba sešvagřená (tj. příbuzní manžela, manželky, partnera, partnerky), zeť, snacha, tchán, tchýně
 • osoba, která s ní trvale žije
 • osoba v rodinném poměru nebo obdobném poměru k ní pokud by újmu, kterou utrpěla jedna osoba, druhá osoba důvodně pociťovala jako vlastní újmu

Za PEP se rovněž považuje osoba z jejího „podnikatelského okolí„, která:

 • je společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby nebo svěřeneckého fondu jako osoba v prvním odstavci,
 • je povinné osobě známo, že je v blízkém podnikatelském vztahu s osobou v prvním odstavci; tím se myslí materiální provázanost v rámci podnikatelské činnosti, kdy prospěch nebo újmu jedné osoby by mohla druhá osoba důvodně pociťovat jako prospěch či újmu vlastní
 • je skutečným majitelem právnické osoby nebo svěřenectví, o kterém je povinné osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v prvním odstavci.